Frequently asked questions on how businesses can help - isiXhosa

Nikela ngezinto ezibalulekileyo kwabo bazidingayo

isebenzisana neSouth African Red Cross Society ukuhambisa ezi zinto zibalulekileyo kwabo bazidingayo ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto. Ukuba ishishini lakho lingathanda ukunikela ngesambuku sezinto, nceda uthumele i-imeyili ku- service@westerncape.gov.za ukuze ubhaliswe umnikelo wakho udluliselwe kwicandelo elicjanekileyo lokuSabela kwiNtlekele kunye/okanye kwiSouth African Red Cross Society.

Iintlobo zokutya okudingekayo:
Iimbotyi; isonka nomgubo wekheyiki; isonka; iminqathe; ioyile yokupheka; inyama yenkomo enkonkxiweyo; ikofu; ubisi ilong-life; umgumb' ombona; ijem yomxube weziqhamo; i-oats; itswele; ipeanut butter; ipichards ezikwitomato; amazambane; irayisi; ityuwa; umngqusho; igwele; umgubo wesuphu; isoya mince; pasta; iswekile; iimbotyi zeswekile; iti kunye nokutya okusenkonkxiweyo.

Iintlobo zezinto ezidingekayo ezingeko kutya:
isepha, iingxowa ezimnyama, isicoci sezandla, iisanitary pads, intlama yamazinyo, ibrashi yamazinyo, ishampu, iseph' engumgubo, isicoci sendlu nemigangatho, iiglavu zeplastiki, amanapukeni, ukutya komntwana, ubisi lomntwana elingumgubo, ikhrimi yamaqhakuva, ijel yokuza kwamaziny' osana, ifluwidi yokubulal' iintsholongwane (umz: iMiltons), iphepha lendlu yangasese.

Nikela ngemali kumahlakan' ethu esisa

Unganikela ngemali ngqo kumahlakan' ethu esisa:

The South African Red Cross Society (SARCS)

ISLAMIC RELIEF - South Africa

Mustadafin Foundation

South African National Zakah Foundation

Community Chest

Nikela kwingxowamali iSolidarity Fund

Unganikela ngemali ngqo kwingxowamali iSolidarity Fund eyasungulwa nguRhulumente kaZwelonke njengendlela yokuba abantu kunye nemibutho bazixhase ngqo iinzame zikarhulumente zokunqanda ukunwena kweCovid-19 ngeminikelo ekhuselekileyo, nehlawula irhafu.

Le Ngxowamali iza kusebenza ngeyona mithethosiseko iphezulu yolawulo lwendibaniselwano nangolweBhodi ezimeleyo. Yonke imisebenzi iyenziwayo iza kuxelwa ngendlela enobungqina.

Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tyelela ku- www.solidarityfund.co.za

Nika iinkonzo zakho okanye iimveliso

Ukuba ishishini lakho lineenkonzo ezingqalileyo okanye iimveliso okholelwa ukuba ziya kusinceda ekunqandeni ukunwena kweCovid-19 nceda uthumele i-imeyili ku- service@westerncape.gov.za .

Umnikelo wakho uya kubhalwa kwaye uthunyelwe kumacandelo okuSabela kwiNtlekele kunye/okanye eSouth African Red Cross Society ukuze uhlolwe. Ukuba umnikelo uhambelana nezidingo zethu zolawulo lweentlekele siza kuqhagamshelana nawe ukuze sixoxe ngakumbi ngaloo mnikelo.