Ithetha ukuthini ukuzikhetha uhlale wedwa?

Ukuzikhetha uhlale wedwa kuthetha ukuthi uyazikhetha kwabanye abantu njengendlela ephambili ukuze bangosuleleki ixesha eliziintsuku ezili-14. Yindlela esebenzayo ekhusela abo bahlala nawe – usapho lwakho, abahlobo bakho kunye nabo usebenza nabo – kwi Covid-19.

Njengenxalenye yokumiswa ngxi kwezinto kufuneka sonke sihlale emakhaya siphume kuphe ukuba kufuneka kufuneka wenze izinto ezingundoqo.

Noxa kunjalo, ukuba uzikhethile uhlala wedwa iintsuku ezili- 14 kufuneka ungadibani nabanye abantu kangangoko, hlala ekhaya yaye ungaphumi uye kuthenga ukutya okanye ulande amayeza- wa ode ngomnxeba okanye ku-online, okanye ucele omnye umntu akuzisele ekhaya. Ungasisebenzisi isithuthi sika wonke wonke, iiteksi okanye nasiphi na isithuthi esifana nayo ngeli xesha leentsuku ezili -14.

Ungasisebenzisa isithuthi sabucala kodwa yiya kuphela kwiindawo ezingundoqo. Ungasebenzisa igadi ukuba unayo. Ungaphuma endlwini uye kuzilolonga- kodwa zama ukuba nesithuba esiyi 1.5 yeemitha phakathi kwakho nomnye umntu (imitsi emithathu) kwabanye abantu.

Ngubani ekufuneka ahlale yedwa?

Wonke umntu ucelwe ukuba ahlale ekhaya, noxa kunjalo, kufuneka uhlale ekhaya iintsuku ezili-14 uzikhethe ebantwini ukuba uneempawu ze-Covid-19 okanye uhlala nomntu onayo.

Sifuna nabani na ovela kumazwe aphesheya (ongumngcipheko okanye engenguwo) owehla kwiinqwelomoya ezingena eNtshona Koloni kufuneka azikhethe ahlale yedwa iintsuku ezili -14.

Ukuba awuqinisekanga kufuneka uhlale ekhaya, nokuba uneempawu zeCivid-19 (unobushushu obungamandla okanye obutsha, unokhohlokhohlo olungapheliyo), nceda tsalela iprovincial hotline kule nombolo 021 928 4102 ukuze ufumane iingcebiso ukuba ungenza ntoni. Nceda funa uluvo lwesibini komnye umntu ukuba unenkxalabo.

Kufuneka ndenze njani ukuba ndifuna uncedo ngezempilo ngelixesha ndihleli ekhaya?

Phantsi kwexesha lokumiswa ngxi kwezinto, ungalishiya ikhaya uye kubonana nogqirha, ikhemisti okanye esibhedlela. Ukuba uzikhethile uhlala wedwa, ukukhusela abanye, musa ukuya kwiindawo ezifana noogqirha, ikhemisti nesibhedlela.

Hlala ekhaya usebenzise iprovincial hotline engu 021 928 4102 ukuba uziva ungakwazi kunyamezela nezi mpawu ekhaya okanye imeko yakho iya iba mandundu. Ukuba ufuna uncedo lwezempilo olungenanto yakwenza necoronavirus, tsalela ku- 10111.

Ndingenza njani ukuze kubelula ukuhlala ekhaya?

Ukuhlala ekhaya kunganeminye imiqobo, kodwa zikhona izinto onokuzenza ezingenza ixesha lokumiswa ngxi kwezinto kube lula:

 • Thetha nomqeshi wakho, abahlobo kunye nosapho bacele uncedo ngezinto oza kuzifuna ethubeni
 • Thetha nomqeshi wakho uve ukuba unganako na ukusebenzela ekhaya ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto
 • Cinga ngezinto, cwangcisa ukuba ungazifumana njani izinto ezifana nokutya neendawo zamayeza
 • Ukuba ufuna ukufumana izinto ngexesha usekhaya, cela abahlobo nosapho bazise zonke izinto oza kuzifuna, okanye unga-oda
 • Qiniseka ukuba izinto eziziswayo ngedilivari zishiywa ngaphandle ukuze wena uzithathe
 • Unganxulumana nabahlobo, usapho usbenzisa umnxeba, okanye ezinye iindlela ezifana nevideo okanye ezokuncokola
 • Ukuzilolonga kubalulekile kwimpilo yakho. Khangela iklasi ezi online ezinokukunceda wenze imithambo elula ekhaya
 • Ungaya phandle kodwa kufuneka ungadibani nabantu – hlala kude kangangeemitha eziyi 1.5 kwabanye abantu
 • Ukuba unayo igadi, kulungile ukuba ulungise yona, njengoko uza kube ukude namanye amalungu osapho lwakho.

Ndingakucutha njani ukunwenwa konikezelwano ekhaya?

Njengoko uhleli ekhaya, ufanele wenze oku:

 • hlamba izandla zakho ngesepha namanzi rhoqo, kangangemizuzwana engama-20
 • sebenzisa isanithayiza yezandla eyi-jel ukuba amanzi nesepha azikho
 • gquma umlomo kunye nempumlo ngethishu okanye ngomkhono wakho (hayi ngesandla) xa ukhohlela okanye uthimla
 • lahla iithishu emgqomeni emva kokuyisebenzisa wakugqiba uhlambe izandla
 • coca izinto okanye indawo othe wayibamba rhoqo (ezifana nomqheba wecango, iketile, kunye neminxeba) sebenzisa izicoci ezikulungeleyo oko

Ndingakucutha njani ukusondela ebantwini endihlala nabo ukuba ndineCovid-19 okanye ndiyazikrokrela ukuba ndinganayo?

Kufuneka uzikhethe uhlale wedwa apho ekhaya. Cutha ukusondela kwabo uhlala nabo. Ufanele ukuba ulala wedwa. Thetha nosapho lwakho malunga nalamalungiselelo okulala wedwa.

Ungalali kwindawo yomntu wonke. Zama ukuhlala kwigumbi elineventilethazi nefestile evulekayo. Zama ukusoloko uyivulile ifestile ngamaxesha onke ukuze kungene umoya oku kunceda ukugcina umoya ococekileyo ungene ngaphakathi kweligumbi lakho.

Cutha ixesha lokuba sendaweni nabanye abantu, ezifana nendlu yangasese, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala, zigcine ezindawo zicocekile zinomoya ongenayo.

Ndingenza njani ukuba ndizikhethile ndihlala ndodwa yaye ndikwahlala nomntu obuthathaka?

Ukuba uzikhethile yaye uhlala nomntu okwiminyaka engama -70 nangaphezulu, onesigulo esondeleyo esinexesha elide, ukhulelwe okanye amajoni akhe omzimba akomelelanga, zama ukulungiselela ukuba ahlale nomnye umntu wosapho okanye umhlobo kangangeentsuku ezili-14. Ukuba kunyanzelekile ukuba nihlale kunye, zama ukuba nihlale kude omnye komnye.

ONGAKWENZA KOKU

 • Zama ukugcina umgama ongange-1.5 yeemitha omnye komnye
 • Ningasebenzisi iindawo enye yokuhlala, ezifana nekhitshi, okanye indlu yangasese, niye ngamaxesha ohlukeneyo
 • Vula iifestile kwindlu enihlala kuyo
 • Coca indlu yangasese lonke ixesha emva kokuyisebenzisa, umzekelo ngokosula umphezulu obe ubambelele kuwo
 • Hlamba impahla zakho nezitya zakho zodwa zingadibani nezinye.

UNGAKWENZI OKU

 • Ungalali namntu, ukuba unakho
 • Ungasebenzisi iitawuli nomnye umntu, kuquka iitawuli zokusula izandla, iifadukhwe zeti, ezokuhlamba ubuso okanye amashiti ebhedi
 • Ungasebenzisi zitya nomnye umntu, iglasi zokusela, ikomityi, okanye amacephe neefolokhwe ekhaya
 • Ungaseli ziselo nokutya nabanye abantu
 • Umntu wosapho lwakho angakwenzela ukutya kodwa wena awunako ukwenzela abanye abantu ukutya.

Ndinganazo iindwendwe ekhaya?

Sukumema okanye uvumele abantu bazokubuthela, abantu abafana nezihlobo nosapho bangene ekhayeni lakho, ingakumbi xa uzikhethile uhlala wedwa.

Ukuba ufuna ukuthetha nomntu ongelilo usapho lwakho, sebenzisa umnxeba okanye ezinye iindlela zokunxibelelana.

Ungakuvumeli ukubaneendwendwe ekhayeni lakho, kodwa ke kulungile ukuba nabahlobo okanye usapho okanye umqhubi ozise ukutya okanye izinto ezithile.

Qiniseka ukuba izinto eziziswa ngedilivari zishiywa phandle ukuze wena uzithathe khona.

Ndingayicoca njani indlu yam, ndichithe amanzi okanye ndihlambe iimpahla xa ndizikhethile ndihlala ndodwa?

Sebenzisa izinto obe uzisebenzisa kakade ekhaya, ezifana nezibulali-ntsholongwane nebleach, xa ucoca ikhaya lakho.

Inkunkuma yakho mayifakwe kwiiplastikhi ezimbini zomgqomo yaye zibekwe elangeni kangangexesha eliziintsuku ezintathu ukuya kwezintlanu phambi kokuba ifakwe emgqomeni oya kuthi ulandwe nguMasipala.

Yilahle njengesiqhelo enye inkunkuma. Hlamba iimpahla zakho kumatshini wokuhlamba njengesiqhelo.

Impahla ethe yadibana neyomntu ogulayo ingahlanjwa yonke neyabanye abantu. Ungayishukumisi impahla emdaka, kuba oku kungasasaza intsholongwane emoyeni.

Kungangcono ukuba omnye umntu angakusongela aze aye kuyipakisha impahla ecocekileyo efana neetawuli kunye namalatshana eti – tea towels) yaye kunikwe nendawo yazo. Ukuba awunawo umatshini wokuhlamba impahla, linda iiyure ezingama- 72 emva kweentsuku ezili-14 zokuzikhetha uhlala wedwa phambi kokuba uthathe iimpahla ziyokuhlanjwa.

Ndingayigcina njani impilo yam intle ngelixesha ndisekhaya?

Ukuzinceda hlala usempilweni ngeli xesha usekhaya:

 • sela amanzi amaninzi aza kugcina ungomanga- wasele kakhulu ukuze umchamo wakho ube mhlophe
 • sela iipilisi zentlungu ukuze uncede iimpawu
 • Qhagamshelana nezihlobo nosapho ngomnxeba okanye nakwi-social media, ukuze uncedakale ungabinesithukuthezi uzive uwedwa
 • zigcine uxakekile- zama izinto ezifana nokupheka, ukufunda, ukufunda ku-online nokubukela ifilim
 • yenza imithambo elula, ukuba uziva unako ukwenza njalo.