Zezitheni iinkonzo ezibalulekileyo?

Ezi nkonzo zilandelayo zithathwa njengezona zibaluleke kakhulu yaye ziya kuqhuba zisebenza zona ngexesha lokumiswa ngxi kwezinto:

 • Inkonzo zempilo (kuqukwa nenkonzo yezempilo ngokwasengqondweni), iinkonzo zaselebhu nezonyango, ndawonye neNational Institute ejongene neZifo eziSulelayo
 • Iinkonzo zolawulo lwentlekele, inkonzo yokuthintela imililo, ukulwa imililo neenkonzo zikaxakeka
 • Iinkonzo zemali ethi ifuneke ukukhawulelana nokusebenza kwenkqubo yebhanki nokwenziwa kweentlawulo, kuqukwa ne-JSE kunye nolwananiselwano/ tshintshiselwano lwemali ,  ndawonye neenkonzo ze-inshoresi nolawulo lweemedical scheme.
 • Ukuveliswa nokuthengiswa kweempahla ezingundoqo
 • Iivenkile ezithengisa igrosari, kuqukwa nezipaza shop
 • Umbane ( kuqukwa nolawulo lweenkonzo efunekayo neziphambili ), amanzi,  ukuveliswa kwegesi nefuweli, ukuhanjiswa nokulondolozwa kwazo. 
 • Imisebenzi ephambili yeenkonzo ezingunqondo zikarhulumente njengoko zimiselwe yiNtloko yeSizwe okanye ngamasebe ephondo zenziwa ngokuhambelana nesikhokelo seDPSA,  kuqukwa nezo zisebenza ngeentlawulo zesocial grant
 • iinkonzo ezijongene nokukhupha iziqinisekiso zokuzalwa nezokufa nokutshintshwa kweencwadi zeZazisi (ID documents)
 • Iinkonzo eziphambili zakwamasipala
 • Iinkonzo zononophelo nokunikwa kwabantu abadala isiqabu kwiingxaki zabo, abantu abanengxaki yesigulo ngokwasengqondweni, abantu abakhubazekileyo, abantu abagulayo nabantwana  
 • Ulawulo lwendalo yasendle, ukunqanda ukuzingela nokuloba ngokungekho mthethweni (anti-poaching) nokukhathalelwa kwezilwanyana kwaneenkonzo zevetenari
 • Iinkonzo zamaphephandaba, usasazondaba neenkonzo zonxibelelwano  
 • Imveliso nokuthengiswa kwayo nayiphi na ikhemikhali, iimveliso zococeko (hygiene), ezinyangayo (pharmaceuticals) ezilungele icandelo lezonyango okanye elithengisa amayeza
 • IiNkonzo zokucoca, ucoceko, ukuhanjiswa kwelindle, inkunkuma nokuthuntwa kwayo
 • Iinkonzo ezithathwa njengeziphambili njengokusebenza kweenkundla zamatyala, amagosa asenkundleni yomthetho, iNtloko yeNkudla ePhakamileyo, iiSherifu nabasebenzi bezomthetho ngabo abaya kusebenza 
 • Iinkonzo eziphambili zakwaSARS  ezo zichazwe nguMkomishinala wakwaSARS
 • Inkonzo zakwamapolisa, abagcinixolo, amagosa endlela, abasebenzi bezempilo bomkhosi wokhuselo namajoni, abeenkonzo zoluleko nolawulo lwezithuthi
 • Iinkonzo zeposi neze-courier eziphathelelene nokuthuthwa kweemveliso zamayeza
 • Iinkonzo zabucala zokhuselo
 • Iinkonzo zeAir-Traffic Navigation, iCivil Aviation Authority, ukuhanjiswa kwemithwalo ngeenqanawa neenkonzo zasedokisini 
 • Ulwembiwo migodi yegolide, ukucolwa kwayo, amalahle nezinye izimbiwa eziphambili
 • Iindawo zokuhlala ezilungiselelwe abantu abasebenza ngeenkonzo eziphambili, ikhwarantini, ukususwa kwabantu abosulelekileyo babekwe bodwa kwanabo bajongene nokumiswa ngxi kwezinto
 • Imveliso, ukuvelisa, ukusaplaya, ilojistikhi, uthutho, ukuhanjiswa kweempahla, ulondolozo oluphambili, ukulungiswa kwezinto ezihambisa iinkonzo ezingundoqo kuqukwa nezixhobo (iikhompenenti neekhwipmenti)
 • Iinkonzo zothutho lwabantu abafuna iinkonzo eziphambili nokuthuthwa kweempahla nokuhanjiswa kwezigulane
 • Iinkonzo ezenziwa luLawulo, aMalungu ePalamente, aMalungu eNdlu yoWisomthetho, aMalungu eeKhansile zoMmandla, iNkundla yomthetho nabanyangi besiNtu, abantu abasezikhundleni zemibutho yopolito yeSizwe neyePhondo abangabameli ePalamente  
 • Abakomishinala abajongene neKomishini yamaLungelo oLuntu yoMzantsi Afrika, uMkomishinala wezeSini, noMkomishinala wokuKhuthazwa nokuKhuselwa kwamaLungelo eNkcubeko, ezeNkolo nezoLwimi, kunye noMkhuseli woLuntu
 • Uthutho nelojistikhi ngokuphathelele neempahla eziphambili ezithunyelwa kumazwe angaphandle
 • Ii-Tow trucks nezithuthi zokutsala/zokurhuqa ezinye 
 • Ii-Call centre ekufuneka zibonelele ngeenkonzo yoncedo yezempilo, ukhuseleko, inkxaso karhulumente, neenkonzo zemali 
 • Ukuvuna nokugcinwa kokutya kubalulekile ukuthintela inkcitho yezilimo eziphambili kwezolimo
 • Ukwenziwa kwe-payroll system kangangokuba akukhange kuchaphazeleke ngethuba lokumiswa ngxi kwezinto, ukuqinisekisa ukuba iintlawulo zabasebenzi zenzeka kwangethuba 
 • Iinkonzo zolondolozo ezingundoqo ezingenarhoxiswa isithuba esingangeentsuku ezingama-21 eziya kuba phambili naxa sekuqaliswa ukusetyenzwa ngokwesiqhelo lakuphela ixesha lokumiswa ngxi kwezinto

Zeziphi iimpahla ezibalulekileyo?

Iimpahla eziya kuveliswa zize zithengiswe ngexesha lokumiswa ngxi kwezinto zezi:

Ukutya

 • Naziphi iimveliso zokutya, kuqukwa iziselo ezingena-alkhoholi
 • Ukutya kwezilwanyana
 • Iikhemikhali, imveliso eyongezelelweyo elungiselelwe ukuhanjiswa ezisetyenziswa xa kusenziwa nayiphi na imveliso yokutya 

Iimveliso zokuCoca nezoCoceko (hygiene) 

 • Itoilt paper, iisanitary pads, isanitary tampons, iikhondom 
 • iHand sanitiser, izibulali zintsholongwane, isepha, ialkhoholi, iimveliso zokucoca indlu nezixhobo ozisebenzisa qho  
 • Iikhemikhali, imveliso ezongezelelweyo elungiselelwe ukuhanjiswa ezisetyenziswa xa kusenziwa nayiphi na imveliso yayo nayiphi into kwezi zingasentla
 • Iimveliso zokuhlamba nokunonophela iintsana nabantwana 
 • Izinto zokuhlamba, kuqukwa ezasentloko, ezomzimba nezobuso nezobuso, nee-roll on, iidiyodorenti  nentlama yamazinyo

Ezonyango

 • Izinto zokunyanga nezesibhedlele, izixhobo zokuzikhusela
 • Iikhemikhali, imveliso ezongezelelweyo elungiselelwe ukuhanjiswa ezisetyenziswa xa kusenziwa nayiphi na imveliso yayo nayiphi into kwezi zingasentla

IFuweli, kuqukwa amalahle negesi 

Iimpahla ezingundoqo, kuqukwa i-aiirtime nombane