Wat is Waarskuwingsvlak 4?

Waarskuwingsvlak 4 is ’n fase van die landswye beperkings wat tydens die Ramptoestand ingestel is wat alle Suid-Afrikaners verplig om by die huis te bly om die verspreiding van die Covid-19-virus te beperk tensy: 

 • jy ’n noodsaaklike diens of ’n diens wat toegelaat word verrig
 • jy werk toe gaan en ’n permit, in die voorgeskrewe vorm, aan jou uitgereik is
 • jy produkte koop wat toegelaat word
 • jy dienste ontvang wat toegelaat word (byvoorbeeld ’n maatskaplike toelaag ontvang of ’n dokter of veearts besoek)
 • jy kinders volgens die voorskrifte vervoer
 • jy tussen 06:00 en 09:00 stap, hardloop of fietsry binne ’n vyf kilometer radius van jou huis af (dit mag nie in georganiseerde groepe plaasvind nie).

Tydens Waarskuwingsvlak 4 geld ’n aandklokreël tussen 20:00 en 05:00 elke dag. Jy moet by die huis bly, behalwe in gevalle waar jy ’n permit het om ’n noodsaaklike diens of ’n diens wat toegelaat word te verrig of jy verplig is om aandag te gee aan ’n sekuriteits- of mediese noodgeval.

Hieronder verskyn besonderhede oor ander uitsonderings wat jou toelaat om jou huis te verlaat tydens Waarskuwingsvlak 4.

Vir hoe lank gaan die Waarskuwingsvlak 4 van toepassing wees?

Die volle nasionale staat van inperking (Waarskuwingsvlak 5) het om middernag op Donderdag 26 Maart begin en op Donderdag 30 April geëindig. Ons verkeer nou in Waarskuwingsvlak 4 van die beperkings, wat op 1 Mei begin het en van toepassing gaan bly tot en met die verklaring van verskillende Waarskuwingsvlakke vir die duur van die nasionale ramptoestand.

Wanneer gaan Waarskuwingsvlak 4 eindig?

Ons weet op hierdie stadium nog nie. Die regering gaan voortgaan om die situasie en die tempo waarteen die Covid-19-virus versprei te monitor om die beste plan van aksie te bepaal om die verspreiding van die virus te stop. Verdere inligting sal bekend gemaak word soos wat die situasie ontvou.

Wanneer mag ek my huis verlaat tydens Waarskuwingsvlak 4?

Jy mag jou huis verlaat tydens Waarskuwingsvlak 4 om produkte te koop wat toegelaat word of gebruik te maak van dienste wat toegelaat word, soos byvoorbeeld die aankoop van kos, ontvangs van mediese sorg, die apteek besoek, bankdienste te gebruik, petrol in te gooi en ’n maatskaplike toelaag te ontvang.

Jy hoef nie ’n vorm in te vul om die huis te verlaat om produkte te koop wat toegelaat word of gebruik te maak van dienste wat toegelaat word nie.

Slegs diegene wat hul huise verlaat om te gaan werk, het 'n permit van hul werkgewer nodig om te bevestig dat hulle noodsaaklike dienste of dienste wat toegelaat word verrig.

Jy moet ’n lapmasker of ’n tuisgemaakte of enige ander toepaslike item dra wat jou neus en mond bedek wanneer jy ’n openbare plek betree.

Jy mag ook nie enige vorm van openbare vervoer gebruik of ’n gebou, plek of perseel betree indien jy nie ’n lapmasker of enige ander toepaslike item dra om jou neus en mond te bedek nie.

Jy mag ’n begrafnis bywoon, maar daar mag nie meer as 50 mense by die begrafnis wees nie. Geen nagwake mag gehou word nie en alle higiëne en sosiale distansiëringsmaatreëls moet gevolg word om die verspreiding van die Covid-19-virus te beperk.

Gedurende Waarskuwingsvlak 4 mag jy NIE:

 • tussen provinsies reis nie
 • tussen die Stad Kaapstad metropolitaanse gebied en distriksgebiede van die Wes-Kaap reis nie
 • Suid-Afrika verlaat nie

Die enigste uitsondering waar reis tussen provinsies en tussen metropolitaanse en distriksgebiede toegelaat word, is indien jy:

 • ’n werker is wat ’n permit het om ’n noodsaaklike diens of ’n diens wat toegelaat word te verrig en jy werk toe en terug op ’n daaglikse basis moet reis
 • menslike oorskot vervoer
 • ’n begrafnis, volgens die voorskrifte, bywoon
 • ’n leerder is wat daagliks na en van skool- of hoëronderwysinrigtings moet pendel gedurende periodes waarin daardie inrigtings toegelaat word om te funksioneer
 • Die vervoer van vrag binne die Republiek vir die vervoer van noodsaaklike goedere vir invoer, vir die invoer van materiale en onderdele wat benodig word vir die vervaardigingsaktiwiteite wat gedurende Waarskuwingsvlak 4 toegelaat word, van vrag by hawens, van goedere wat klaring by hawens ontvang het vir verwydering tydens vervoer deur die Republiek oppad na buurlande, van goedere wat toegelaat word vir uitvoere en van goedere binne die Republiek.

Jy het ook die geleentheid om, indien jy voordat die staat van inperking begin het nie by jou woonadres of werk was nie, op ’n eenmalige basis na jou woonadres of werk terug te keer en jy is dan verplig om daar te bly tot aan die einde van Waarskuwingvlak 4. Mense wat van hierdie eenmalige opsie gebruik wil maak om te reis, kan dit slegs gedurende die periode 1 Mei 2020 tot 7 Mei doen en jy hoef nie 'n permit te hê om provinsiale, metropolitaanse of distriksgrense oor te steek nie.

Jy mag ook, op ’n eenmalige basis, na ’n nuwe woonplek trek en jou meubels and ander besittings vervoer gedurende die periode 7 Mei 2020 tot 7 Junie 2020. Dit is van toepassing op diegene wat ’n nuwe huurkontrak voor of gedurende die inperkingsperiode onderteken het of eiendom voor die aanvang van die inperkingsperiode oorgedra het. Let daarop dat jy 'n permit van die stasiebevelvoerder van 'n polisiekantoor of 'n persoon wat deur hom of haar aangewys is, moet bekom om oor provinsiale, metropolitaanse of distriksgrense te reis. Om die permit te bekom, moet jy die name van die persone wat deel is van die huishouding aandui en jy sal moet trek en ’n toepaslike huurkontrak moet indien wat die datum waarop die ou huurkontrak verstryk het en die datum waarop die nuwe huurkontrak in werking tree aandui, of jy kan die oordragdokumente indien as bewys van die verandering van woonadres of verandering van eienaarskap van die eiendom.

Wat gaan gebeur indien ek nie die Waarskuwingsvlak 4-regulasies gehoorsaam nie?

Enigiemand wat die Waarskuwingsvlak 4-regulasies oortree deur 'n byeenkoms te belê, of 'n wetstoepassingsbeampte verhoed om sy/haar werk te doen, of nie die beperkings op beweging en regulasies in verband met sluiting of die verbod op uitsettings, die verkoop, verspreiding of vervoer van drank en die verkoop van tabak, e-sigarette en verwante produkte nakom nie, en kleinhandelwinkels wat goedere verkoop wat nie ingesluit is in die lys van produkte wat toegelaat word nie, is skuldig aan 'n misdryf en by skuldigbevinding kan 'n boete of gevangenisstraf van hoogstens ses maande of ’n boete en gevangenisstraf opgelê word.

Mag ek weier om vir die Covid-19-virus getoets of onder kwarantyn of in isolasie geplaas te word?

Indien jy positief vir die Covid-19-virus getoets het, as ’n kliniese geval of as ’n geval wat deur laboratoriumtoetse bevestig is, of indien daar vermoed word dat jy die Covid-19-virus onder lede het, of indien jy in kontak was met iemand wat die Covid-19-virus onder lede het, mag jy nie weier om:

 • ’n mediese ondersoek te ondergaan, insluitend maar nie beperk tot die neem van ’n liggaamsmonster deur ’n persoon wat volgens die wet gemagtig is om dit te doen;
 • in ’n gesondheidsinrigting of kwarantyn- of isolasiefasiliteit opgeneem te word; of
 • jouself te onderwerp aan verpligte profilakse, behandeling, isolasie of kwarantyn om oordrag te voorkom.

Indien jy nie die instruksie of bevel van die wetstoepassingsbeampte gehoorsaam nie, gaan jy in isolasie of onder kwarantyn geplaas word vir ’n periode van hoogstens 48 uur sodat ’n lasbrief deur ’n bevoegde hof uitgereik kan word sodra die wetstoepassingsbeampte die aansoek vir die mediese ondersoek indien.

Hoe dien ek ’n klag teen wetstoepassingsbeamptes in?

Klagtes teen die SAPD kan by die Wes-Kaapse Polisieombudsman (WCPO) ingedien word indien dit verband hou met ondoeltreffende optrede van die polisie.
Die e-posadres is: ombudsman@wcpo.gov.za
Of jy kan jou klag aanlyn indien by www.westerncape.gov.za/ polisie-ombudsman

Klagtes teen die SANW kan by die Militêre Ombudsman ingedien word deur ’n e-pos te stuur na: intake@milombud.org.
Die kontaktelefoonnommer is: 012 676 3800 en die tolvrye nommer is: 080 726 6283.

Klagtes teen die SAPD of die Kaapstad Metropolisie wat verband hou met wangedrag van die polisie kan aan die Onafhanklike Ondersoekdirektoraat vir Polisie (IPID) voorgelê word.
Die e-posadres vir korrespondensie is: WesternCape@ipid.gov.za en die kontaktelefoonnommer is: 021 941 4800.
Jy kan ook die volgende webwerf besoek: www.ipid.gov.za

Korrespondensie in verband met ondoeltreffendheid of brutaliteit wat met wetstoepassing verband hou kan gerig word aan: RichardGavin.Bosman@capetown.gov.za

Aan wie rapporteer ek dit indien ek iemand sien wat nie die Waarskuwingsvlak 4 beperkings gehoorsaam nie?

Jy kan 10111 of jou plaaslike polisie of wetstoepassing skakel om enige Waarskuwingsvlak 4 oortredings aan te meld.

Watter produkte gaan beskikbaar wees tydens die staat van inperking?

Kyk na die lys van produkte wat toegelaat word en tydens Waarskuwingsvlak 4 gekoop kan word.

Wat gebeur in die geval van ’n noodgeval?

Nooddienste, insluitend dokters, klinieke, hospitale en apteke, sal voortgaan om soos gewoonlik te funksioneer.

Wie sal kan werk?

Almal wie se taak dit is om noodsaaklike dienste of dienste wat toegelaat word te lewer, sal toegelaat word om werk toe te gaan.

Jy sal ook toegelaat word om jou onderneming te bedryf indien jou onderneming een van dié is wat volgens regeringsregulasies toegelaat word om bedryfsaktiwiteite voort te sit gedurende Waarskuwingsvlak 4.

Jou werkgewer moet skriftelik op die voorgeskrewe vorm 'n permit voorsien dat jy jou woning mag verlaat om te gaan werk. Indien jou werk nie 'n noodsaaklike produk of 'n noodsaaklike diens lewer nie, moet jy tuis bly.

Kyk na die lys van noodsaaklike dienste, dienste wat toegelaat word en ondernemings wat toegelaat word om tydens Waarskuwingvlak 4 hul bedryfsaktiwiteite voort te sit.

Hoe kan ek op ’n veilige manier kruideniersware koop?

Handhaaf 'n afstand van minstens 1,5 meter tussen jouself en ander wanneer jy kruideniersware gaan koop en moenie aan jou oë, mond en neus raak nie. Ontsmet, indien moontlik, die handvatsels van winkelwaentjies of mandjies voordat jy inkopies doen. Was jou hande wanneer jy by die huis kom en ook nadat jy die produkte wat jy gekoop het aangeraak en weggepak het.

Kan ek tydens Waarskuwingsvlak 4 steeds van openbare vervoer gebruik maak?

Ja, jy kan tydens Waarskuwingsvlak 4 van openbare vervoer gebruik maak, maar doen dit asseblief slegs indien dit noodsaaklik is.

Wanneer jy openbare vervoer gebruik, MOET jy ’n lapmasker dra of enige ander item wat jou neus en mond bedek.

Openbare vervoerdienste mag tussen 05:00 en 19:00 bedryf word en die bestuurder moet sy/haar laaste passasier voor 19:00 aflaai.

Alle operateurs moet toesien dat voertuie wat vir openbare vervoer aangewend word met ’n ontsmettingsmiddel behandel word voordat passasiers opgetel en nadat hulle afgelaai word. Dit is ook hulle verantwoordelikheid om die deure en vensterhandvatsels, armleunings en handrelings van alle voertuie wat vir openbare vervoer aangewend word na elke vrag met ’n ontsmettingsmiddel te behandel en hulle moet passasiers aanmoedig om hul hande met ’n handsaniteerder skoon te maak nadat hulle by die voertuig ingeklim het en wanneer hulle weer van die voertuig afklim. Eienaars van openbare vervoer-fasiliteite moet maatreëls tref om sosiale distansiëring te handhaaf om die verspreiding van die virus te beperk.

Huurmotors wat met mobiele toestelle bestel word, pendeldienste en voertuie wat deur ’n chauffeur bestuur word, mag nie meer 50% van hul toegelate passasierslading vervoer nie. Minitaxi’s en minibustaxi’s mag nie meer as 70% van hul maksimum gelisensieerde passasierslading vervoer nie. Busse mag nie meer as 50% van hul toegelate passasierslading vervoer nie. Voertuie wat skoliere vervoer mag nie meer as 70% van hul maksimum gelisensieerde passasierslading vervoer nie.

Indien jy 'n noodsaaklike diens lewer en nie na jou werk kan reis nie, moet jou werkgewer die nodige vervoerreëlings tref om te verseker dat jy by die werk uitkom.

Indien werkgewers wat noodsaaklike dienste lewer probleme ondervind om hul personeel na die werk te vervoer, kan hulle met die Departement van Vervoer en Openbare Werke in verbinding tree deur ’n e-pos na HOD.TransportPublicWorks@westerncape.gov.za te stuur en die aard van hul vervoeruitdaging te verduidelik. Verskaf asseblief spesifieke besonderhede, insluitend die aantal mense wat vervoer moet word, van waar, waarheen en wanneer.

Indien jy enige griepsimptome ervaar wat verband hou met die Covid-19-virus, byvoorbeeld koors of hoes, moet jy eerder by die huis bly. Dit gaan nie net oor jou eie gesondheid nie, dit is ook om te verhoed dat ander pendelaars aan die virus blootgestel word.

Wat moet ek doen om ’n begrafnis te kan bywoon?

Jy kan 'n begrafnis bywoon, maar daar mag nie meer as 50 mense by die begrafnis wees nie, geen nagwaak mag plaasvind nie en alle veiligheids- en higiëne-maatreëls moet gevolg word om die verspreiding van die Covid-19-virus te voorkom.

Jy mag slegs tussen 'n provinsie, metropolitaanse gebied of distrik reis om 'n begrafnis by te woon indien jy een of meer van die volgende is:

 • eggenoot of lewensmaat van die oorledene;
 • kind van die oorledene, hetsy biologies, aangenome of stiefkind;
 • skoonfamilie van die oorledene;
 • ouer van die oorledene, hetsy biologies, aangenome of stiefouer;
 • broer, hetsy biologies, aangenome of stiefbroer of suster van die oorledene; of
 • grootouer van die oorledene.

Elke persoon, hetsy hy/sy alleen reis of nie, wat 'n begrafnis wil bywoon en tussen distrikte moet reis, of tussen provinsies om die begrafnis by te woon, moet 'n permit bekom wat in die voorgeskrewe vorm moet wees. Jy kan dit by jou naaste landdroskantoor of polisiekantoor gaan afhaal. Dit gaan jou toelaat om na die begrafnis te reis en weer terug te gaan.

Wanneer jy die permit aanvra, moet jy 'n doodsertifikaat of 'n gewaarmerkte afskrif van die doodsertifikaat aan die landdros wat die kantoorhoof of die stasiebevelvoerder van die polisiestasie is, of 'n persoon wat deur hom of haar aangewys is, toon. Indien 'n doodsertifikaat nog nie beskikbaar is nie en die begrafnis binne 24 uur gehou moet word in ooreenstemming met kultuur- en godsdienstige praktyke, moet die persoon wat die permit versoek, 'n beëdigde verklaring op die voorgeskrewe vorm invul, vergesel van 'n brief van ’n kultuur- of godsdienstige leier wat die behoefte aan die begrafnis binne 24 uur bevestig.

Slegs twee familielede of 'n persoon met 'n noue verbintenis met die oorledene mag met die vereiste permitte in die voertuig teenwoordig wees wat die menslike oorskot na die metropolitaanse of distriksgebied, of provinsie waar die begrafnis gaan plaasvind, vervoer, mits die oorsaak van die dood van die oorledene wat vervoer word nie met die Covid-19-virus verband hou nie.

Kan ek tydens Waarskuwingsvlak 4 in ’n nuwe huis intrek?

Ja, jy mag op ’n eenmalige basis in ’n nuwe huis intrek en jou huismeubels en ander besittings gedurende die periode 7 Mei 2020 tot 7 Junie 2020 vervoer.

Dit is van toepassing op diegene wat moontlik 'n nuwe huurkontrak voor of tydens die inperkingsperiode onderteken of eiendom tydens die inperkingsperiode oorgedra het. Let daarop dat jy 'n permit van die stasiebevelvoerder van 'n polisiekantoor of 'n persoon wat deur hom of haar aangewys is, moet verkry. Om die permit te bekom, moet jy die name van die persone wat in die huishouding intrek, aandui en 'n toepaslike huurooreenkoms voorlê wat die datum van die verstryking van die ou huurkontrak en die datum van die inwerkingtreding van die nuwe huurkontrak aandui, of die oordragdokumente as bewys van verandering van woonadres of die verandering van eienaarskap van eiendom.

Kan ek tydens Waarskuwingsvlak 4 iemand by ’n regeringsfasiliteit besoek?

Alle besoeke aan gesondheidsfasiliteite gaan tydens Waarskuwingsvlak 4 gekanselleer word en alle aktiwiteite wat nie dringend is nie gaan uitgestel of gekanselleer word.

Pasiënte wat noodbehoewende sorg, gesinsbeplanningsdiens en voorgeboortesorg nodig het, mag hul betrokke fasiliteit besoek, sowel as diegene wat hul afsprake bevestig het.

Daarbenewens, afhangend van aanwysings wat nog deur die Minister vir Samewerkende Regering en Tradisionele Sake uitgereik moet word, mag lede van die publiek nie die volgende fasiliteite besoek nie:

 • Korrektiewe sentrums
 • Aanhoudingsfasiliteite
 • Polisieselle
 • Militêre aanhoudingsfasiliteite
 • Departement van Maatskaplike Ontwikkeling-fasiliteite, insluitend sentrums vir kinder- en jeugsorg en skuilings. Een-stop-sentrums en behandelingsentrums word tydens Waarskuwingsvlak 4-beperkings tydelik gesluit.

Kan ons as geskeide ouers toesig hou oor die verskuiwing van ons kinders tussen huis(e)?

Die Waarskuwingsvlak 4-regulasies maak slegs voorsiening vir die verskuiwing van kinders tussen huise in geval van mede-houers van ouerlike verantwoordelikhede en regte van versorgers, waar die houers van ouerlike verantwoordelikhede / regte van versorgers in besit is van ‘n:

 • hofbevel;
 • waar daar 'n ooreenkoms is vir ouerlike verantwoordelikhede en regte of ’n ouerplan geregistreer by die gesinsadvokaat, bestaan; en
 • 'n permit word uitgereik deur 'n landdros wat ooreenstem met Vorm 3 van Aanhangsel A van die COGTA-regulasies.

Die skuif van kinders tussen mede-houers van ouerlike verantwoordelikhede en regte of 'n versorger, soos omskryf in artikel 1 (1) van die Kinderwet, 2005 (Wet No. 38 van 2005), tussen verskillende metropolitaanse gebiede, distriksmunisipaliteite of provinsies word toegelaat as die mede-houers van ouerlike verantwoordelikhede en regte of 'n versorger in besit is van 'n permit uitgereik deur 'n landdros wat ooreenstem met Vorm 3 van Aanhangsel A.

Enige kind wat nie voor die inperkingsperiode in die huis van hul primêre versorger was nie en wie nie tussen provinsies, metropolitaanse en distriksgebiede tydens die inperkingsperiode kon reis nie, sal toegelaat word om op ’n eenmalige basis terug te keer na die woning van hul primêre versorger as die mede-houers van ouerlike verantwoordelikhede en regte of 'n versorger in besit is van 'n permit uitgereik deur 'n landdros wat ooreenstem met Vorm 3 van Aanhangsel A.

Die huishouding waarheen die kind moet verhuis, moet vry van COVID-19 wees.

Voordat 'n landdros die bogenoemde permit uitreik, moet hulle voorsien word van:

 • 'n geboortesertifikaat of 'n gewaarmerkte afskrif van 'n geboortesertifikaat van die kind of kinders om 'n wettige verhouding tussen die medehouers van ouerlike verantwoordelikhede en regte te bewys: en
 • geskrewe redes waarom die verskuiwing van die kind nodig is.

Voordat 'n landdros die permit hierbo genoem uitreik, moet die volgende aan hom/haar voorsien word:

 • 'n hofbevel
 • 'n ooreenkoms vir ouerlike verantwoordelikhede en regte, of 'n ouerplan wat by die gesinsadvokaat geregistreer is, of
 • 'n geboortesertifikaat of 'n gewaarmerkte afskrif van 'n geboortesertifikaat van die kind of kinders om 'n wettige verhouding tussen ouers en ouers se verantwoordelikhede en regte te bewys; en
 • skriftelike redes waarom die verskuiwing van die kind nodig is.

Kan ek my huis verlaat om met my hond te gaan stap, of oefen, soos draf of fietsry?

Ja, jy kan jou huis verlaat om te stap, hardloop of fiets te ry tydens Waarskuwingsvlak 4, maar jy kan dit slegs doen van 06:00 tot 09:00 en dit moet binne 'n radius van 5 km van jou huis af wees.

Kan ek alkohol koop tydens Waarskuwingsvlak 4?

Geen alkohol mag tydens Waarskuwingsvlak 4 verkoop of vervoer word vir huishoudelike verbruik nie.

Die enigste uitsondering is waar alkohol benodig word vir nywerhede wat handsanitiseerders, ontsmettingsmiddels, seep, alkohol vir industriële gebruik en huishoudelike skoonmaakprodukte vervaardig, of waar alkohol verkoop en vervoer word vir uitvoerdoeleindes.

Kan ek sigarette koop tydens Waarskuwingsvlak 4?

Nee, jy kan nie sigarette tydens Waarskuwingsvlak 4 koop nie.