Zintoni iinkonzo ezingundoqo?

Ezinkonzo zilandelayo zithathwa njengezingundoqo  yaye  ziyakuqhuba ngemisebenzi yazo ngexesha le - Alert level 4:

 • Uncedo kwezempilo zizonke  (kuquka uncedo lwezengqondo), iinkonzo zempilo neze –laboratory,  kunye neze- National Institute for Communicable Diseases
 • ULawulo lweentlekele, ukunqandwa kwemililo, amagosa alwa nemililo kunye neenkonzo ezingxamisekileyo
 • IInkonzo zeziMali ezibalulekileyo ezigcina ukusetyenziswa kwenkqubo zezimali ezicaciswe gca kwi Financial Sector Regulation Act including:
  • kubume bemeko yebhanki (kuquka ukusebenza kwe mutual banks, co-operative banks, co-operative financial institutions kunye ne Postbank)
  • ubume bemeko yezentlawulo
  • imakhethi zezimali (ziquka iziseko zemakhethi ezinelayisenisi phantsi  kwe  Financial Markets Act, 2012 (Act No. 19 of 2012))
  • ubume nemeko ye - inshorensi
  • ubume nemeko zotyalo nogcino mali 
  • ulawulo lwengxowa mali yepensheli 
  • ulawulo olukhutshwa ngaphandle
  • ulawulo lwe medikhali skim
  • iinkonzo ezengeziweyo ezibekwe ngqo kwisikhokhelo
  • ezinkonzo azinako ukuchaza ngokucacileyo nokunyanisileyo ukuquka iinkonzo zokuqokelelwa kwamatyala
 • Iinkonzo eziyimfuneko zokulungiselela isibonelelo sikarhulumente, igranti 
 • Imveliso yokuthengwa kweempahla ezingundoqo
 • Ii-Wholesale kunye neevenkile zempahla ukuba zifake isitokhwe esitsha 
 • Umbane (uquka ukubaluleka kweenkonzo zolawulo eziyimfuneko), amanzi ,igas kunye nokuveliswa  kwamfutha ezithuthi, ukunika kunye nokugcina
 • Imisebenzi enobunzima kwiinkonzo zikarhulumente ezingundoqo njengoko zimisiwe yiNtloko okanye iPhondo okanye AmaSebe ePhondo ngokwesivumelwano somkhomba ndlela weDPSA, kuqukwa nabo babonelela ngeentlawulo zesibonelelo sikarhulumente, igranti 
 • Neenkonzo zikaMasipala eziphambili
 • Iinkonzo zokhathalelo kunye  noncedo lokunika isiqabu kwintlungu okunikwa  abantu abadala, abantu abagula ngengqondo, abantu abaphila nokukhubazeka, abagulayo nabantwana
 • Ulawulo lwezilwanyana zasendle, ukungabiwa kwemphondo zemvubu kunye nokukhathalelwa kweenkonzo zezilwanyana nevetinari
 • Amaphephandaba, ezosasazo kunye neziseko zeenkonzo zonxulumano lwemfono mfono, kuquka ii-call centre iinkonzo ezinobunzima ekufumaneni inkxaso
 • Imveliso kunye nokuthengiswa kwekhemikhali, izinto zococeko, ezasekhemistiapho kulungiselelwaamayeza okanye indawo yokuthengisa
 • Ezococeko, ucoceko emizimbeni, ukulawula iizinambuzane, Ugutyulo lwelindle, iinkonzo zothutho lwenkunkuma
 • Iinkonzo ezijongene nemisebenzi engundoqo yasezinkundleni, amagosa enkundla, UMlawuli weNkundla eNkulu, i- Sheriffs kunye nabasebenzi bezomthetho bayafuneka ukwenza ezinkonzo.
 • IiNkonzo ezingundoqo zakwa SARS ngokuchazwe nguKomishina wakwa SARS, amagosa agcina uxolo, amagosa alawula izithuthi, abasebenzi bezempilo basemkhosini kunye namajoni, amagosa enkonzo zokulungiswa kwezimilo kunye neenkonzo zolawulo lwezithuthi
 • Iinkonzo zeposi kunye nezekhuriya ezibhekiselele ekuhanjisweni kwemveliso yamayeza
 • Iinkonzo zokhuseleko zabucala
 • i- Air-Traffic Navigation, i-Civil Aviation Authority, Cargo Shipping kunye neenkonzo zasedokisini
 • IGolide, ukwenziwa nokucocwa kwegolide, amalahle  kunye nemigodi ephambili engundoqo
 • Izakhiwo zoshishino ezamkela abantu ezisetyenziselwa iinkonzo ezingundoqo, ukuzivalela, ukuhlaliswa wedwa, kunye nokumiswa ngxi kweentshukumo
 • Iimveliso, ukwenziwa, nokunikezela, i-logistics, ezothutho, ukuhambisa imithwalo, ukugcina kunye nokulungiswa kwezinto ngokubhekiselele ekunikezeleni iinkonzo ezingundoqo kuquka izixhobo kunye namalungu athile
 • Iinkonzo zoThutho ezinceda abantu abanika iinkonzo ezingundoqo kunye neempahla, nokuhambisa izigulani
 • Iinkonzo ezinikwa ngabaLawuli abaphezulu, Amalungu ePalamente, Amalungu eziNdlu zoWiso- Mthetho zePhondo, Amalungu eKhansile yoLuntu, IiJaji, abakhokeli bezithethe kunye neofisi kaZwelonke eyintloko nomlawuli wamaqela ezoPolitiko ePalamente
 • UMkomishina woMzantsi Afrika wamalungelo oLuntu, UMkomishina weSini, kunye noMkomishina we-  Promotion and Protection of the Rights of Cultural, ezeNkolo kunye nezoLwimi kuLuntu ,kunye NoMkhuseli woLuntu 
 • Ezothutho kunye ne-logistics ngokubhekiselele kwimithwalo kunye neempahla ezingundoqo zisiya kumazwe angabamelwane
 • i-Tow trucks kunye neenkonzo  zokulungisa izithuthi 
 • Ii- Call centres eziyimfuneko ukunceda ngezempilo, ezokhuseleko,  inkxaso kuluntu, iinkonzo zikarhulumente nezezimali, ukwenza uthathethwano malunga namatyala kubathengi bempahla, ukufumana uncedo kwi-inshorensi ngepolisi ezimfutshane ngenxa yokufumana imali encinci okanye ukulahlekelwa ngumsebenzi
 • Ukuvuna nokugcina isivuno singundoqo  ukunqanda ilahleko kwiimpahla nokutya kwezolimo okuphambili 
 • Ukusebenzisa inkqubo zokuhlawula  ezingazange zenziwa ngelixesha lokumiswa ngxi kweentshukumo, ukuqinisekisa ukuba kuhlawulwa abasebnzi kwangexesha
 • Iinkonzo zogcino nolungiso eziphambili ezingako ukulibaziseka ngaphezu kweentsuku eziyi 21 yaye zingundoqo ukuqala ukusebenza
 • Urhwebo oluyimfuneko olwenza ulungiso olukhawulezileyo olufana ne - plumbers, electricians, locksmiths, glaziers, abalungisa uphahla 
 • Urhwebo luyimfuneko ekulungiseni nasekukhandeni izithuthi ezinceda abantu ebenza umsebenzi ongundoqo 
 • Iinkonzo zeenkcukacha zoNxulumano lweTeknoloji ezinceda amaqumrhu kumnye namaziko  ukuba benze iindibano zokunikezelwa kweenkonzo ezingundoqo.

Ngawaphi amashishini avumelekileyo ukuba avule?

Lamashishini emizi mveliso kunye nemisebenzi yawo ziyakuvunyelwa ukuba zisebenze, kuxhomekeka  ekulandeleni imithetho ebekiweyo yezempilo kunye nemithetho yokumela kude kwabanye abantu, ukuba abasebenzi babuyela emsebenzini kwisigaba esizakusetyenziswa  ukujonga nokwenza umsebenzi ukulungeleyo oko  malunga ne Covid -19 yaye ukubuyela emsebenzini kwenziwa ngendlela eyakunqanda yaye icuthe umngcipheko wonikezelo.

Uluhlu olupheleleyo

Zintoni iimpahla ezingundoqo?

Iimpahla eziveliswe yaye zifumaneka xa uzithenga ngelixesha lokumiswa ngxi kweentshukumo ziquka:

Ukutya

 • Nakuphi na ukutya, kuquka neziselo ezinganxilisiyo
 • Ukutya kwezinja 
 • Ikhemikhali, amaphepha amancinci okunceda ukusongela ezimveliso zokutya 
 • Ukucoceko kunye nezinto zococeko ezisempilweni
 • i-Toilet paper, i- sanitary pads, i- sanitary tampons, i-condoms
 • I-Hand sanitiser zokuhlamba izandla, izibulali zintsholongwane, isephu, utywala obuyakusetyenziswa kwimveliso, izinto zokucoca emakhaya kwakunye nezixhobo zokuzikhusela
 • Iikhemikhali, amaphepha amancinci okunceda ukusongela ezimveliso zingentla
 • Iimpahla nemveliso zokunceda iintsana nabantwana abancinci 
 • i-Personal toiletries, ziquka ukukhathalelwa kweenwele, komzimba kunye nezokuhlamba ubuso,i- roll-ons, ne-deodorants, ezokuhlamba amazinyo

ngokwaseMpilweni 

• abaniki zinkonzo kwezeMpilo nasezibhedlela, Izixhobo zokuzikhusela 

•Ikhemikhali, amaphepha amancinci okunceda ukusongela ezimveliso zingentla Amafutha ezithuthi, kuquka amalahle, iinkuni, kunye negesi izinto

ezisisSeko, kuquka i- airtime, umbane kunye nokukhupha imali ebhankini yokubhatala

kwiHardware izixhobo ezingamalungu amancinci abaniki nkonzo afunekayo kwincutshe zokulungisa emakhaya ngokukhawuleza, izixhobo ezingamalungu amancinci afunekayo kwiinkonzo zamaqumrhu kulungiselelwa iinkonzo ezingundoqo kwiiprojekhthi nokulungiswa kwamanzi, umbane okanye ezinye iinkonzo 

ezingundoqo ezifuna izixhobo ezimalungu amancinci okulungisa izithuthi ezinceda abasebenzi beenkonzo ezingundoqo nezingxamisekileyo.