Wat is Vlak 3 van die inperking?

Vlak 3 van die inperking is 'n fase van die landswye beperkings wat gedurende die ramptoestand in plek is, wat vereis dat alle Suid-Afrikaners by hul woonplek moet bly om die verspreiding van Covid-19 te voorkom, tensy hulle 'n werk of maatskaplike aktiwiteit verrig wat deur die regulasies toegelaat word.

Indien jy jou woonplek verlaat, moet jy altyd 'n lapmasker of iets tuisgemaak wat die neus en mond bedek dra, of iets anders wat toepaslik is en die neus en mond bedek.

Tydens Vlak 3 van die inperking is daar daagliks 'n aandklokreël vanaf 22:00 tot 04:00 wanneer jy by jou woonplek moet wees, tensy jy toestemming het om 'n noodsaaklike of toelaatbare diens te verrig of jy na 'n sekuriteits- of mediese noodgeval omsien. Sien besonderhede hieronder oor ander uitsonderings wat jou toelaat om jou woonplek tydens Vlak 3 van inperking te verlaat.

Tot wanneer is Vlak 3 van inperking van krag?

Vlak 3 van inperking het 1 Junie 2020 begin en is van krag totdat dit herroep word en/of deur 'n ander vlak van inperking vervang word met verdere wysigings aan die regulasies wat deur die Minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake kragtens die huidige rampstaat uitgevaardig word. Die algehele nasionale inperking (Vlak 5) het op Donderdag 26 Maart om middernag begin en het op Donderdag 30 April om middernag geëindig. Vlak 4 van die inperking was van 1 tot 30 Mei 2020 van krag.

Wanneer gaan Vlak 3 van inperking verby wees?

Ons weet nie op hierdie stadium nie. Die Nasionale Regering sal voortgaan om die situasie en die tempo van Covid-19-infeksies te monitor om die beste handelswyse te bepaal om die verspreiding van Covid-19 te keer. Namate die situasie ontwikkel, sal meer inligting deurgegee word.

Wanneer kan ek my woonplek tydens Vlak 3 van inperking verlaat?

Tydens Vlak 3 van inperking mag jy jou woonplek verlaat indien jy die volgende doen:

 • jy enige toegelate diens lewer;
 • jy werk toe en weer terug na jou woonplek toe gaan;
 • jy goedere koop of dienste verkry, behalwe vir daardie goedere of dienste wat uitgesluit word;
 • jy kinders soos toegelaat vervoer;
 • jy oefening tussen 06:00 en 18:00 doen. Dit mag nie in georganiseerde groepe van meer as vier mense gedoen word nie en moet aan gesondheidsprotokolle en maatskaplike maatreëls voldoen;
 • jy na 'n plek van aanbidding in dieselfde of 'n ander metropolitaanse gebied of distrik in dieselfde provinsie gaan (wat tot 50 mense of minder beperk is, afhangend van die grootte van die plek van aanbidding);
 • sodra dit oop is, jy na 'n skool of opvoedkundige instelling toe gaan; en
 • jy vir ontspanningsdoeleindes soos toegelaat reis. Jy moet 'n lapmasker of 'n tuisgemaakte voorwerp dra wat die neus en mond bedek, of iets anders wat toepaslik is en die neus en mond bedek wanneer jy in 'n openbare plek is. Indien jy nie 'n masker dra nie, of iets anders wat toepaslik is en die neus en mond bedek, mag jy ook nie in 'n openbare plek wees, enige vorm van openbare vervoer gebruik of 'n gebou, plek of perseel betree nie.

Tydens Vlak 3 van inperking mag jy NIE die volgende doen nie:

 • Suid-Afrika verlaat nie; of
 • tussen provinsies reis nie, behalwe indien jy:
  o reis om werksverpligtinge of  'n toegelate diens uit te voer en jy 'n permit  het wat deur jou werkgewer uitgereik is;
  o verhuis na 'n nuwe woonplek of na 'n onmiddellike familielid, mits jy in besit is van 'n beëdigde verklaring  soos voorgeskryf deur die regulasies;
  o toesighouding as lid van die Parlement verrig;
  o pendel na of van die skool- of hoëronderwysinstelling as leerder of student gedurende tydperke waarin daardie skole of instellings toegelaat word om te funksioneer en op voorwaarde dat jy in besit is van 'n sertifikaat op die voorgeskrewe vorm, uitgereik deur die hoof van die skool of instelling;
  o 'n begrafnis bywoon soos hieronder uiteengesit;
  o sterflike oorskot vervoer;
  o mediese behandeling moet kry;
  o terugkeer na jou woonplek vanaf 'n kwarantyn- of isolasie -fasiliteit; of
  o reis tussen provinsies soos toegelaat deur die Minister van Binnelandse Sake of 'n persoon deur hom of haar aangewys kragtens regulasie 41 (byvoorbeeld vir mediese noodgevalle vir 'n lewensbedreigende toestand, terugkeer vanaf die buiteland, terugkeer van 'n permanente Suid-Afrikaanse inwoner na sy of haar werksplek, studie- of woonplek, ens.).

Wat sal gebeur indien ek my nie aan die regulasies vir Vlak 3 van inperking steur nie?

Enigiemand wat 'n verbode byeenkoms byeenroep of afdwingingsbeamptes belemmer wanneer hulle hul bevoegdhede uitoefen of hul pligte uitvoer, begaan 'n misdryf en kan 'n boete of gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens ses maande of beide 'n boete en gevangenisstraf opgelê word. Enigiemand wat versuim om daaraan te voldoen of een van die volgende oortree:

 • regulasie 35 (3), wat nagwaak verbied;
 • regulasie 36 (1), wat handel oor uitsettings;
 • regulasie 38 (1), wat inisiasiepraktyke verbied;
 • regulasie 39 (1) en (2), wat plekke en persele wat vir die publiek gesluit is, bestuur;
 • regulasie 44 (2), (4), (5) en (6), wat die verkoop en verbruik van drank reguleer; of
 • regulasie 45, wat die verkoop van tabak, tabakprodukte, e-sigarette en verwante produkte verbied,
 • begaan 'n misdryf en indien hulle skuldig bevind word, kan hulle 'n boete of gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens ses maande of beide 'n boete en gevangenisstraf opgelê word.

Wie mag werk toe gaan?

Tydens Vlak 3 van inperking mag meeste sakeondernemings sake bedryf, met die uitsondering van mense wat uitgesluit word daarvan om sake te bedryf. Indien jy egter tuis kan werk, gaan voort om dit te doen. Deur by die huis te bly, verseker jy dat diegene wat nie tuis kan werk nie, veilig kan terugkeer werk toe aangesien die aantal mense op openbare vervoer en in die werkplek verminder word en sosiale afstand gehandhaaf kan word.

Kan ek tydens Vlak 3 van inperking steeds openbare vervoer gebruik?

Ja, jy kan tydens Vlak 3 van inperking openbare vervoer gebruik, maar doen dit slegs indien dit absoluut noodsaaklik is.

Wanneer jy openbare vervoer gebruik, MOET jy te alle tye 'n masker of ander gesigbedekking dra wat jou neus en mond bedek. Alle operateurs moet toesien dat voertuie vir openbare vervoer ontsmet word voordat hulle die passasiers op- en aflaai. Hulle moet ook sorg dat alle deure en vensterhandvatsels, armleunings en handrelings van voertuie wat vir openbare vervoer gebruik word ná elke vrag ontsmet word, en moet passasiers aanmoedig om hulle hande te ontsmet nadat hulle in die voertuig geklim het en nadat hulle uit die voertuig geklim het. Eienaars van fasiliteite vir openbare vervoer moet maatreëls tref om aan fisiese afstand te voldoen om die verspreiding van die virus te beperk.

Huurmotors wat via die internet bestel word, metertaxi's, pendeldienste en chauffeur-aangedrewe voertuie mag nie meer as 50% van hul toelaatbare kapasiteit passasiers vervoer nie. Mini- en midibus-taxi's mag nie meer as 70% van hul maksimum gelisensieerde kapasiteit passasiers vervoer nie. Busse mag nie meer as 50% van hul toelaatbare kapasiteit vervoer nie. Voertuie wat skoliere vervoer mag nie voller as 70% van hul maksimum gelisensieerde kapasiteit passasiers wees nie.

Indien jy 'n noodsaaklike diens lewer en nie na jou werk kan reis nie, kan jou werkgewer die nodige vervoerreëlings tref sodat jy werk toe kan gaan. Indien werkgewers wat noodsaaklike dienste verskaf probleme met die vervoer van hul personeel ondervind, kan hulle die Departement van Vervoer en Openbare Werke kontak deur 'n e-pos na HOD.TransportPublicWorks@westerncape.gov.za te stuur waarin hulle die aard van hul uitdaging ten opsigte van vervoer kan verduidelik. Verskaf asseblief spesifieke besonderhede, insluitend die aantal mense wat vervoer moet word, van waar, waarheen, en op watter tydstip.

Indien jy enige griepagtige simptome het wat met Covid-19 verband hou, soos koors of hoes, is dit beter om tuis te bly. Dit is nie net vir jouself nie, maar ook om te keer dat jy ander pendelaars besmet.

Wat moet ek doen wanneer ek ’n begrafnis moet bywoon?

Jy mag 'n begrafnis bywoon, maar daar kan hoogstens 50 mense by die begrafnis wees, geen nagwaak moet gehou word nie, en alle maatreëls ten opsigte van veiligheid en higiëne moet gevolg word om die verspreiding van Covid-19 te keer. Jy mag slegs tussen provinsies, 'n metropolitaanse gebied of distrik reis om 'n begrafnis by te woon indien jy een van die volgende is:

 • eggenoot of lewensmaat van die oorledene;
 • kind of kleinkind van die oorledene, hetsy biologies, aangeneem of stiefkind;
 • skoonfamilie van die oorledene;
 •  ouer van die oorledene, hetsy biologies, aangeneem of stiefouer;
 • broer, hetsy biologies, aangeneem of stiefbroer of -suster van die oorledene; of
 • grootouer van die oorledene.

Elke persoon, of hul alleen reis of nie, wat 'n begrafnis wil bywoon en tussen distrikte of tussen provinsies moet reis om die begrafnis by te woon, moet 'n permit kry wat op die voorgeskrewe vorm ingevul moet wees. Jy kan dit by jou naaste landdroskantoor of polisiekantoor kry. Dit sal jou toelaat om na die begrafnis te reis en weer terug te keer.

Wanneer jy die permit versoek, moet jy 'n sterftesertifikaat of 'n gewaarmerkte afskrif van die doodsertifikaat vir die landdros wat die kantoorhoof of die stasiebevelvoerder van die polisiekantoor is, of 'n persoon wat deur hom of haar aangewys is, wys. Indien daar nog nie 'n sterftesertifikaat beskikbaar is nie en die begrafnis binne 24 uur gehou moet word in ooreenstemming met kulturele en godsdienstige praktyke moet die persoon wat die permit versoek, 'n beëdigde verklaring op die voorgeskrewe vorm doen, tesame met 'n brief van 'n kultuur- of godsdienstige leier wat die behoefte aan die begrafnis binne 24 uur bevestig.

Slegs twee familielede van die oorledene mag, met die nodige permitte, teenwoordig wees in die voertuig wat die sterflike oorskot na die metropool of distrik vervoer, of na die provinsie waar die begrafnis gaan plaasvind, mits die doodsoorsaak van die oorledene wat vervoer word nie aan Covid-19 verwant is nie.

Kan ek na ‘n nuwe woonplek tydens Vlak 3 van inperking verhuis?

Ja, jy kan na 'n nuwe woonplek verhuis, selfs indien die nuwe woonplek in 'n ander provinsie, metropool, distrik of gevaarpunt geleë is, mits 'n permit verkry word, wat op die voorgeskrewe vorm moet wees.

Kan ek tydens Vlak 3 van inperking uit my huis gesit word?

Nee, jy kan nie tydens Vlak 3 van inperking uit jou huis gesit word nie, tensy 'n hof 'n bevel gee vir jou uitsetting. Ingevolge die regulasies kan 'n bevoegde hof 'n bevel toestaan vir die uitsetting van 'n persoon uit sy of haar land of huis ingevolge die bepalings van die Wet op die Uitbreiding van Verblyfreg, 1997 (Wet No. 62 van 1997) en die Wet op Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onwettige Besetting van Grond, 1998 (Wet No. 19 van 1998), met dien verstande dat 'n uitsettingsbevel kan bly staan en opgeskort kan word tot die laaste dag van die Vlak 3-inperkingstydperk, tensy 'n hof beslis dat dit nie billik en regverdig is nie en die uitsettingsbevel opskort tot op die laaste dag van die Vlak 3-inperkingstydperk.

Kan ek tydens Vlak 3 van inperking na 'n regeringsfasiliteit gaan om iemand te besoek?

Tydens  Vlak 3 van inperking word alle besoeke aan gesondheidsfasiliteite gekanselleer, behalwe om behandeling of medikasie volgens gesondheidsprotokolle te ontvang. Pasiënte wat dringende mediese sorg, gesinsbeplanningsdienste en voorgeboortesorg benodig, kan na hul fasiliteit gaan, sowel as diegene wie se afsprake bevestig is. Verder mag geen lid van die publiek die volgende fasiliteite besoek nie:

 • korrektiewe sentrums,
 • aanhoudingsfasiliteite,
 • polisiehouselle,
 • militêre aanhoudingsfasiliteite, en
 • behuisingsgeriewe vir ouer persone.

Mag geskeide ouers wat toesig oor hul kind (ers) hou toegelaat word om hul kind (ers) tussen huise oor te plaas?

Die regulasies vir  Vlak 3 van inperking maak slegs voorsiening vir die verskuiwing van kinders tussen huise in dieselfde metropolitaanse gebied of distriksmunisipaliteit in geval van medehouers van ouerskapsverantwoordelikhede en regte van versorgers, waar die houers van ouerskapsverantwoordelikhede/regte van versorgers:

 • in besit is van 'n hoforde;
 • waar daar 'n ooreenkoms vir ouerskapsverantwoordelikhede en regte of 'n ouerskapsplan, geregistreer by die gesinsadvokaat, bestaan; of
 • in die afwesigheid van 'n hofbevel of ouerskapsplan, word 'n permit uitgereik deur 'n landdros wat met Vorm 3 van Aanhangsel A van die COGTA-regulasies ooreenstem.

Die verskuiwing van kinders tussen medehouers van ouerskapsverantwoordelikhede en regte of 'n versorger, soos omskryf in artikel 1 (1) van die Kinderwet, 2005 (Wet No. 38 van 2005), tussen verskillende metropolitaanse gebiede, distriksmunisipaliteite of provinsies, word toegelaat indien die medehouers van ouerskapsverantwoordelikhede en -regte of 'n versorger in besit is van 'n permit uitgereik deur 'n landdros wat met Vorm 3 van Aanhangsel A ooreenstem.

Die huishouding waarheen die kind moet verhuis, moet vry van Covid-19 wees.

Voordat 'n landdros die bogenoemde permit uitreik, moet hulle voorsien word van:

 • 'n geboortesertifikaat of 'n gewaarmerkte afskrif van 'n geboortesertifikaat van die kind of kinders om 'n wettige verhouding tussen die houers van ouerskapsverantwoordelikhede en regte te bewys: en
 • geskrewe redes waarom die kind verskuif moet word.

Voordat 'n landdros 'n permit uitreik, soos hierbo genoem, moet hy of sy van die volgende voorsien word:

 • 'n hofbevel;
 • 'n ooreenkoms vir ouerskapsverantwoordelikhede en regte, of 'n ouerskapsplan wat by die gesinsadvokaat geregistreer is; of
 • 'n geboortesertifikaat of 'n gewaarmerkte afskrif van 'n geboortesertifikaat van die kind of kinders om 'n wettige verhouding tussen die medewerkers van ouerskapsverantwoordelikhede en regte te bewys;
 • skriftelike redes waarom die kind verskuif moet word;
 • 'n geboortesertifikaat of 'n gewaarmerkte afskrif van 'n geboortesertifikaat van die kind of kinders om 'n wettige verhouding tussen die medewerkers van ouerskapsverantwoordelikhede en regte te bewys; en
 • skriftelike redes waarom die kind verskuif moet word.

Voordat 'n landdros 'n permit soos hierbo genoem uitreik, moet die volgende aan hom of haar voorsien word:

 • 'n hofbevel;
 • 'n ooreenkoms vir ouerskapsverantwoordelikhede en -regte, of 'n ouerskapsplan wat by die gesinsadvokaat geregistreer is; of
 • 'n geboortesertifikaat of 'n gewaarmerkte afskrif van 'n geboortesertifikaat van die kind of kinders om 'n wettige verhouding tussen die medewerkers van ouerskapsverantwoordelikhede en -regte te bewys; en
 • skriftelike redes waarom die kind verskuif moet word.

Mag ek my woonplek verlaat om met my hond te gaan stap of oefening soos draf of fietsry te doen?

Ja, jy mag tydens Vlak 3 van inperking jou woonplek verlaat om met jou hond te gaan stap of te draf of fiets te ry, maar jy mag dit slegs tussen 06:00 en 18:00 doen.

Mag ek tydens Vlak 3 van inperking sigarette koop?

Nee, tydens  Vlak 3 van inperking mag jy nie sigarette koop nie, insluitend alle tabak, tabakprodukte, e-sigarette en verwante produkte.

Mag ek tydens Vlak 3 van inperking aan professionele sportwedstryde deelneem?

Slegs professionele sportwedstryde met geen kontak mag tydens Vlak 3 van inperking plaasvind. Die wedstryd mag slegs spelers, wedstrydbeamptes, joernaliste en mediese en televisiepersoneel insluit, en moet alle gesondheids- en veiligheidsprotokolle volg.

Kan inisiasiepraktyke tydens Vlak 3 van inperking plaasvind?

Nee, tydens Vlak 3 van inperking word inisiasiepraktyke van mans of vrouens of inisiasieskole nie toegelaat nie, en besnydenisse mag nie as deel van 'n inisiasiepraktyk uitgevoer word nie.